logoCo

SECTOR PÚBLIC

FORMACIÓ OCUPACIONAL, EMPRENEDORIA I COMERÇ

temple

NOVACADÈMIA Serveis Formatius S.L. Tots els drets reservats

NOVACADÈMIA CORPORATE ® ofereix un servei integral a les institucions públiques que gestionen serveis de formació en els següents àmbits:

 • Formació ocupacional
 • Formació per a l’emprenedoria
 • Formació pel comerç

Des dels nostres inicis, són moltes les accions formatives dissenyades per a diferents organismes i col·lectius d’alumnes, i a data d’avui seguim treballant intensament per a que els continguts dels nostres programes formatius segueixin en línia amb les noves necessitats del mercat i satisfent tant a les pròpies entitats com als participants.

A continuació, us oferim un resum de la nostra activitat en l’àmbit de la formació ocupacional, per a l’emprenedoria i pel comerç.1. FORMACIÓ OCUPACIONAL

Des dels seus inicis, NOVACADÈMIA CORPORATE ® ha fet una clara aposta per la formació ocupacional per a donar cobertura a les necessitats formatives dels professionals en situació de desocupació en determinats àmbits formatius i oferir un servei d’alta qualitat a les diferents administracions i institucions que gestionen aquest servei de demanda.

La nova realitat sòcio-econòmica que travessen els mercats a l’actualitat, ha propiciat que un gran nombre de professionals tinguin dificultat per a reincorporar-se al mercat laboral o ho facin en condicions molt precàries.

Per aquest motiu, cal enfocar la formació ocupacional com un desenvolupament de les habilitats i competències bàsiques amb diferents objectius, però principalment com a eina d’accés i permanència al mercat laboral.

Blue_1

No és suficient en tenir talent i ser competent en diferents àmbits, sinó que cal demostrar-ho i transmetre-ho al llarg de tot el procés de selecció:

 • Elaboració i personalització del CV
 • Altres models de CV com el CV per competències i el vídeo-currículum
 • L’entrevista de feina
 • La carta de presentació
 • La correcta preparació abans d’entrar en contacte amb una empresa

És molt important fer un ús correcte dels diferents sistemes d’informació i tecnològics que tenim a l’abast per a preparar els candidats el millor possible abans de qualsevol contacte amb una empresa.

global

A banda de la formació tècnica i pràctica que oferim als nostres alumnes en formació ocupacional, també treballem en totes les accions formatives el coaching com a camí per l’auto-motivació. Un dels principals ingredients en l’èxit a l’hora de trobar feina, és la seguretat en un mateix, la confiança i sobretot la motivació per a poder tirar endavant en processos llargs, molt competitius i que suposen gairebé sempre un desgast psicològic.

El nostres catàleg de cursos de formació ocupacional és molt ampli i extens.

Donem cobertura a diferents camps del coneixement i la nostra oferta formativa ha anat creixent al ritme que ho ha fet la demanda del mercat i molt especialment dels organismes públics amb els que treballem.

Per a garantir un servei personalitzat i eficient, que sobrepassi les expectatives tant del servei contractant com dels alumnes, posem en marxa un pla de treball abans, durant i després de l’acció formativa segons es mostra en el següent diagrama:

capt1

Per als nostres formadors i en compliment de la nostra filosofia, és molt important conèixer primerament el perfil dels alumnes o participants i què esperen obtenir al final del curs.

Per això sempre es manté una reunió prèvia amb el responsable del servei per a obtenir aquesta informació. En aquesta reunió es presenta un esborrany dels materials i un timming que recull el repartiment del temps i l’ordre dels continguts.

Durant la formació, fem una breu introducció als participants en la que expliquem els continguts previstos, la organització del timming i en la trenquem el gel amb l’objectiu d’obtenir des del primer moment un clima de confiança i participació que es manté al llarg de tota l’acció formativa.

La participació dels alumnes és fonamental i és la manera més eficaç de comprovar que els continguts s’estan assolint i que l’alumne és capaç d’aplicar-los en situacions plantejades pel formador.

Als nostres cursos, utilitzem diferents tècniques per a assolir aquest gran objectiu, com per exemple, les dinàmiques en grup, els role play i l’estudi de casos reals.

Visualitzem vídeos relacionats directament amb els continguts i analitzem oportunitats de millora aplicant els continguts teòrics apresos anteriorment.

Treballem mitjançant el reforç positiu com una part del coaching, identificant els punts forts de cada participant i donant-li consciència de quins són i de com treure’ls el màxim rendiment.

Al final de l’acció formativa, analitzem el feedback obtingut al llarg del curs i el resultat de les enquestes. Preparem un informe complet per l’organisme contractant en el que recollim:

 • Nivell d’assoliment dels objectius globals i específics previstos
 • Organització i estructuració dels continguts
 • Adequació dels continguts al perfil dels alumnes
 • Qualsevol recomanació o oportunitat de millora en cursos similars posteriors

En accions formatives llargues, els informes són periòdics.

Tots els materials del curs (presentacions, vídeos, materials extres relacionats, etc) es lliuren al servei contractant en format digital perquè els pugui fer arribar als participants, de manera prèvia al curs, i a posteriori en el cas de que al llarg del curs es treballi amb materials extres.

La mitjana de satisfacció obtinguda en formació ocupacional al llarg del present exercici ha estat de 9,7 sobre 10.

Adjuntem a continuació un resum de les nostres accions formatives classificades per àrees de coneixement:

capt2

Algunes de les accions formatives anteriors es poden oferir a mode d’ITINERARI FORMATIU.

L’itinerari formatiu consisteix en la combinació de tres o més accions i s’ofereix en sessions intensives, correlatives en un període breu de temps. Les accions que formen part d’un itinerari formatiu tenen relació entre elles.

Un exemple d’itinerari formatiu molt sol·licitat pels serveis d’ocupació és:

capt3

width="467" height="115" />2. FORMACIÓ PER A L’EMPRENEDORIA

Sense dubte, és un dels serveis més demandats pel mercat i cobreix les necessitats d’un col·lectiu creixent de professionals que posen en marxa la seva creativitat i saber fer per a crear un producte o servei que s’ha de fer un lloc en un mercat molt atomitzat i competitiu.

El repte, per tant, és gran però molt interessant i motivant.

Oferim als organismes públics en la vessant de serveis per a l’emprenedoria, una gamma d’accions formatives que s’enfoquen especialment en l’àmbit del marketing, les vendes, les habilitats directives i business languages.

El servei està orientat tant a professionals que ja han iniciat la seva acció d’emprenedoria com vers aquells que tenen una idea o projecte i que volen assolir un nivell de preparació previ per a llançar el seu projecte amb més garanties d’èxit.

Totes les accions que formen part d’aquest grup, són molt pràctiques i s’ajusten perfectament a les necessitats dels participants, que més que mai, mostren un alt interès per aprendre i aclarir els seus dubtes.

A l’igual que amb la formació ocupacional, donem molta importància al coneixement previ dels participants, dels seus projectes emprenedors, del que ja saben i del que volen aprendre o perfeccionar; amb l’objectiu de dissenyar i personalitzar els continguts de les accions formatives i recercar els materials extres que millor s’adaptin a les seves necessitats i expectatives.

Us mostrem a continuació un resum dels nostres cursos enfocats a l’àmbit de l’emprenedoria:

capt4

La impartició de les classes es fa en un format molt pràctic, amb una alta participació de l’alumne en les tasques i el continu intercanvi d’informació formador-participants.

En moltes ocasions, a demanda dels propis participants, es treballa en casos reals, els quals analitzem en grup i sobre els quals s’extrauen conclusions i propostes.

Com si d’un business game es tractés, al llarg del curs s’avaluen riscos, es fan propostes de millora, s’analitza la viabilitat i es prenen decisions, tot aplicant continguts teòrics de manera immediata a la pràctica.

GR

Un cop finalitzada l’acció formativa, el formador avalua els resultats a través de dos indicadors: el feedback dels participants al llarg del curs i el resultat de les enquestes de satisfacció del propi servei o de NOVACADÈMIA CORPORATE ® . En base a tot això més el feedback del propi formador, s’elabora un informe final que inclou un anàlisi del grau d’assoliment dels objectius inicials a nivell global i específic, un anàlisi de l’adequació dels continguts i de la organització dels timmings, i qualsevol recomanació de millora de cara a futures accions formatives.

La mitjana de satisfacció obtinguda en formació per a l’emprenedoria al llarg del present exercici ha estat de 9,6 sobre 10.

clips3. FORMACIÓ PEL COMERÇ

La tercera especialitat formativa de NOVACADÈMIA CORPORATE ® a l’àmbit de la formació per a entitats públiques és la formació orientada al comerç (punts de venda físics i/o virtuals).

Les necessitats formatives dels professionals que estan al davant d’un negoci o d’una botiga, i dels seus equips, està en una fase creixent i és un dels camps formatius amb més demanda a l’actualitat.

Des dels serveis pel comerç dels Ajuntaments o Consorcis, es proposen diferents estratègies per a la dinamització del comerç i el recolzament als comerciants en tots els àmbits possibles.

NOVACADÈMIA CORPORATE ® . ofereix una gamma de cursos, en format píndola, que s’adeqüen a les necessitats d’aquest col·lectiu i els ofereixen eines senzilles d’aplicar però molt eficients en la gestió del seu negoci i el posicionament del seu producte.

HC_1

Les diferents accions formatives estan englobades, com en el cas de l’emprenedoria, en aquests àmbits:

 • Marketing
 • Gestió comercial
 • Habilitats directives
 • Business languages

Però també s’ofereixen altres cursos més específics d’algun sector com per exemple, manipulació d’aliments.

La nostra experiència en la formació pel comerç s’estén als següents sectors:

 • Hosteleria i turisme (hoteleria, agències de viatge, restauració, botigues de productes turístics...)
 • Alimentació (supermercats, carnisseries, forns de pa, peixateries, menjar preparat...)
 • Serveis (assegurances, perruqueries, estètiques, tallers de reparació de vehicles, llibreries...)
 • Moda i retail (botigues de roba, calçat, complements, tendència...)

En funció del tipus de formació el servei escull si és millor fer-la sectorial o pel contrari es pot impartir a qualsevol comerç amb independència del seu sector.

En moltes ocasions, el poder fer un grup poc homogeni aporta riquesa i varietat a l’acció formativa i beneficia els participants. En canvi, hi ha casos en els que es recomana fer grups totalment homogenis o sectorials per a poder endinsar-nos més en aspectes més específics.

Adjuntem a continuació un resum de les accions formatives estructurades per àrees de coneixement que formen part de la formació pel comerç:

cap5