NOVACADEMIA_LOGOgabinetpsico_v11 copia

 

Tal com posa de manifest la LOE (Llei Orgànica d’Educació, 2006), el concepte de diversitat afecta a tothom i, per tant, contempla i inclou també els alumnes que tenen dificultats per aprendre, siguin quins siguin els motius que les causen.
Així doncs, des del Gabinet Psicopedagògic pretenem donar una resposta ajustada a les necessitats d’aquells alumnes amb dificultats d’aprenentatge derivades d’un possible trastorn d’aprenentatge o d’unes dificultats específiques de diversos continguts curriculars.

 

Què és el Cribratge Psicopedagògic?

Un cribratge es tracta d’una eina que permet, de forma ràpida i senzilla, descartar o confirmar la possibilitat d’allò que volem trobar resposta. Així doncs, des del Gabinet Psicopedagògic de NOVACADÈMIA hem pretès elaborar una eina que ens faciliti la tasca de confirmació o rebuig d’unes possibles dificultats d’aprenentatge que caldrà abordar posteriorment.

watercolor-portrait-1050723_960_720
Alhora, sabem que en l’àmbit de les dificultats i trastorns d’aprenentatge és molt important la detecció i intervenció primerenca i és per això que hem tingut en compte a l’hora d’elaborar aquesta eina les fites més importants relacionades amb l’aprenentatge des de l’etapa d’infantil fins a l’educació secundària. D’aquesta manera, pretenem poder donar una resposta més ajustada a les necessitats dels diferents alumnes des d’edats ben primerenques amb la finalitat de poder reduir l’impacte de les possibles dificultats d’aprenentatge en etapes escolars més avançades.

Per tal de poder fer aquesta primera valoració, ens basem en un conjunt d’elements relacionats amb tres variables clau en el procés d’aprenentatge:

 

eina cribratge

 

Així doncs, a partir d’un conjunt de preguntes breu podem obtenir una primera impressió de les necessitats del cas.

L’eina de cribratge elaborada pel Gabinet Psicopedagògic de NOVACADÈMIA permet detectar de forma ràpida i senzilla quin és el servei més adequat per a cada cas. A partir de la recepció de les respostes, el Gabinet Psicopedagògic emetrà una valoració sobre quin és el servei que millor s’ajusta a aquestes necessitats.

El formulari elaborat està format d’unes breus preguntes relacionades amb fites evolutives importants relacionades amb l’aprenentatge, en les quals es demana que els pares/tutors legals de l’alumne responguin a aquestes a través d’una escala de freqüència de quatre graus, essent 1 la màxima freqüència i 4 la mínima. És important que es responguin només a les preguntes que fan referència a l’etapa escolar en què es troba actualment el nen/a i que, finalment, s’indiqui l’edat i curs que està cursant per poder fer una interpretació correcta dels resultats.

Si vols saber quines són les teves necessitats o les del teu fill/a, vine a NOVACADÈMIA i a través de la nostra pròpia eina de cribratge, junt amb la valoració de la nostra psicòloga, detectarem les teves necessitats i et farem un informe psicològic personalitzat sobre el teu cas. T’informarem a més del servei que NOVACADÈMIA et pot oferir, sempre ajustant-se a tu.